Rewolucja ESG na rynku polskim już wkrótce!

Czym jest ESG?

ESG

Environmental I Social I Corporate Governance

Zrównoważone finanse (sustainable finance) to proces uwzględniania kwestii środowiskowych, społecznych i związanych z zarządzaniem (ESG) przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych prowadzący do bardziej długoterminowych inwestycji w działalność gospodarczą i przedsięwzięcia będących w zgodzie z ESG.

W kontekście polityki UE zrównoważone finanse są rozumiane jako finanse wspierające wzrost gospodarczy przy jednoczesnym zmniejszeniu presji na środowisko i uwzględnieniu aspektów społecznych i związanych z zarządzaniem. Zrównoważone finanse obejmują również przejrzystość w odniesieniu do ryzyka związanego z czynnikami ESG, które mogą mieć wpływ na system finansowy, oraz ograniczanie takiego ryzyka poprzez odpowiednie zarządzanie podmiotami finansowymi i korporacyjnymi.

Evnvironmental

Kwestie środowiskowe mogą obejmować łagodzenie zmian klimatu i adaptację do nich, a także szerzej pojęte środowisko, np. zachowanie różnorodności biologicznej, zapobieganie zanieczyszczeniom i gospodarkę cyrkulacyjną.

Social

Kwestie społeczne mogą odnosić się do zagadnień nierówności, integracji, stosunków pracy, inwestycji w kapitał ludzki i społeczności, a także do kwestii praw człowieka.

Corporate Governance

Zarządzanie instytucjami publicznymi i prywatnymi - w tym struktury zarządzania, stosunki pracownicze i wynagrodzenia kadry kierowniczej - odgrywa zasadniczą rolę w zapewnieniu uwzględniania aspektów społecznych i środowiskowych w procesie podejmowania decyzji.

02/2022 Policy Note

Już wkrótce polskie towarzystwa funduszy inwestycyjnych spotka rewolucja związana ze zrównoważonym rozwojem. W niniejszym opracowaniu przedstawiamy zmiany, które od 1 sierpnia 2022 roku powinny zostanać wdrożone w ramach Dyrektywy 2010/43/UE. Związane są one z uwzględnianiem czynników i ryzyk w zakresie zrównoważonego rozwoju w prowadzeniu działalności przez spółki zarządzające UCITS. Zmiany te będą wymagały zaimplementowania ich do krajowego systemu prawnego. Bazując na projekcie zmiany rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych przedstawiamy możliwe konsekwencje wprowadzenia czynników zrównoważonego rozwoju do działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce.

01/2022 Policy Note

Polski rynek kapitałowy czeka rewolucja ESG. W niniejszym opracowaniu, które otwiera cykl PIMG ESG Policy Notes przedstawiamy zmiany, które wiążą się z Rozporządzeniem delegowanym 2021/1253, które wejdzie w życie 2 sierpnia br. Dotyczą one uwzględniania czynników, ryzyk i preferencji w zakresie zrównoważonego rozwoju w niektórych wymogach organizacyjnych i warunkach prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne w Unii Europejskiej, które to będą zobowiązane do uzyskania i uwzględnienia informacji na temat „preferencji w zakresie zrównoważonego rozwoju” swoich klientów. Bazując na rozporządzeniu 2021/1253 oraz związanych z nim konsultacjach zmian „Wytycznych w sprawie niektórych aspektów wymogów MiFID II dotyczących odpowiedniości” Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, przedstawiamy możliwe konsekwencje wprowadzenia czynników zrównoważonego rozwoju do procesu rekomendacji inwestycji.

Aktualności

Najnowsze wiadomości z zakresu ESG

Dokumenty i akty prawne

Dokumenty i akty prawne Unii Europejskiej

Wróć na początekp