Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) przedstawia plany związane ze zrównoważonym rozwojem

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) ogłosił publikację nowej ,,Mapy na rzecz zrównoważonych finansów", określającej trzyletnie priorytety i plany w zakresie zrównoważonych finansów oraz wspierania i monitorowania integracji ryzyka ESG w ramach bankowości.

Kluczowe obszary nakreślone w nowej mapie drogowej EBA obejmują poprawę przejrzystości w kwestiach ESG, zapewnienie, że ryzyka związane z ESG są włączone do ram zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych oraz zajęcie się ryzykiem greenwashingu.

Według EBA, nowa mapa pojawia się w momencie, gdy "ryzyka ESG zmieniają obraz ryzyka dla sektora finansowego, w tym bankowego, wymagając zdecydowanych działań ze strony wszystkich zainteresowanych stron" oraz gdy organy regulacyjne i nadzorcze angażują się w rozwiązywanie problemów związanych z ryzykami ESG, a także w swoją rolę we "wspieraniu przejścia do bardziej odpornego i zrównoważonego europejskiego sektora finansowego".

Mapa przedstawia kluczowe cele działań EBA w zakresie zrównoważonych finansów w ciągu najbliższych trzech lat, w kategoriach takich jak: przejrzystość i ujawnianie informacji, zarządzanie ryzykiem i nadzór, ostrożnościowe traktowanie ekspozycji, testowanie warunków skrajnych, standardy i etykiety, greenwashing, sprawozdawczość nadzorcza oraz ryzyko ESG i monitorowanie zrównoważonych finansów.

Przedstawiciele EBA zapowiedzieli, że jednym z jego kluczowych priorytetów będzie kontynuacja prac nad rozwojem i wdrażaniem ryzyka ESG banków i szerszych ujawnień dotyczących zrównoważonego rozwoju. Dodatkowe działania podkreślone w mapie drogowej obejmują opracowanie zestawu zharmonizowanych zasad na poziomie UE w celu zapewnienia solidnego zarządzania ryzykiem ESG przez instytucje, dalszy rozwój testów warunków skrajnych w zakresie klimatu, zbadanie, czy uzasadnione jest specjalne ostrożnościowe traktowanie ekspozycji związanych z kwestiami ESG, ocenę standardów i etykiet ESG, określenie środków mających na celu przeciwdziałanie ryzyku greenwashing oraz wykorzystanie testów warunków skrajnych i analizy scenariuszy do oceny i monitorowania ryzyka.

Dokument dostępny jest pod linkiem.

Następny post Poprzedni post
Wróć na początekp