Kodeks etyczny Fundacji Polski Instytut Myśli Gospodarczej – PIMG przyjęty przez Zarząd PIMG w formie uchwały w dniu 04.01.2021 roku

KODEKS ETYCZNY

MISJA

Misją Fundacji „Polski Instytut Myśli Gospodarczej- PIMG” („Fundacja”) jest zwiększanie świadomości prawnej i ekonomicznej społeczeństwa, decydentów i opiniotwórców poprzez edukację, opiniowanie, wydawanie ekspertyz i inspirowanie projektów ustawodawczych, przyczyniając się do kształtowania nowoczesnych postaw obywatelskich, tworzenia dobrych rozwiązań prawno-gospodarczych oraz budowania poczucia odpowiedzialności za tworzone prawo.

TRANSPARENTNOŚĆ

Podstawową zasadą obowiązującą Fundację będzie zasada transparetność. W szczególności:

  1. corocznie sporządzane są sprawozdanie finansowe, które zatwierdzane jest przez niezależną od Zarządu Radę Fundacji;
  2. sprawozdania finansowe wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta składane są w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  3. zmiany dotyczące działalności Fundacji ujawniane są na bieżąco w Krajowym Rejestrze Sądowym.

APOLITYCZNOŚĆ

  1. Fundacja nie uczestniczy instytucjonalnie w działalności jakiejkolwiek partii politycznej. Nie uczestniczy instytucjonalnie w kampaniach wyborczych, nie wspiera kandydatów na urzędy publiczne.
  2. Pracownicy Fundacji mają prawo brać udział w życiu partii politycznych wyłącznie we własnym imieniu, w czasie wolnym od obowiązków zawodowych, używając do tego celu własnych zasobów materialnych i technicznych oraz afiliacji, nie związanej z Fundacją. Jeśli działalność w partii politycznej przybiera znaczące rozmiary i nie jest możliwa do wyraźnego odróżnienia od działalności zawodowej w Fundacji, zainteresowana osoba powinna odpowiednio ograniczyć lub czasowo zawiesić swój udział w pracach na rzecz Fundacji.

DOŚWIADCZENIE I WIEDZA

W celu zapewnienia wysokiej jakości realizowanych projektów badawczych i edukacyjnych Fundacja przestrzega wysokich standardów rzetelności naukowej. Pracownicy Fundacji kierują się najwyższą starannością w wykonywaniu swoich obowiązków

DZIAŁALNOŚĆ NIENASTAWIONA NA ZYSK

Zasady i warunki przyjmowania darowizn, spadków, zapisów, dotacji i subwencji oraz uzyskiwanie dochodów z innych źródeł zgodnych ze statutem Fundacji, w tym zarządzanie funduszem rezerwowym Fundacji regulowane są w „Kodeksie Dobrych Praktyk w obszarze finansowania działalności Fundacji”.

RELACJE POMIĘDZY PRACOWNIKAMI

  1. W Fundacji niedopuszczalne są jakiekolwiek formy dyskryminacji.
  2. Fundacja przestrzega praw pracowniczych, zapewniając swoim pracownikom odpowiednie warunki pracy oraz sprawiedliwą ocenę wykonywanej pracy.
  3. Pracownicy Fundacji mają obowiązek dbać o dobre imię Fundacji.

ZAPOBIEGANIE KONFLIKTOM INTERESÓW

Władze Fundacji zwracają szczególną uwagę na okoliczności mogące sprzyjać wystąpieniu konfliktu interesów. W sytuacji konfliktu lub domniemania konfliktu między prywatnym interesem pracownika a interesem Fundacji, pracownik powinien zasięgnąć opinii Zarządu lub Rady Fundacji, w razie gdy konflikt dotyczy członka Zarządu.

 

Wróć na początekp