Są podstawy do zaskarżenia dyrektywy tytoniowej

Polski Instytut Myśli Gospodarczej (PIMG) popiera stanowisko polskiego wicepremiera i ministra gospodarki, Janusza Piechocińskiego w obronie papierosów mentolowych i związanych z ich produkcją tysięcy miejsc pracy w Polsce.

Polski Instytut Myśli Gospodarczej (PIMG) popiera stanowisko polskiego wicepremiera i ministra gospodarki, Janusza Piechocińskiego w obronie papierosów mentolowych i związanych z ich produkcją tysięcy miejsc pracy w Polsce. W opinii PIMG, Dyrektywa o Wyrobach Tytoniowych oparta jest na błędnej podstawie prawnej i narusza zasady podziału kompetencji między państwa członkowskie i instytucje UE, co uzasadnia zaskarżenie jej do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Zgodnie z potwierdzonymi doniesieniami medialnymi Minister Gospodarki Janusz Piechociński zapowiedział wystąpienie o zaskarżenie przez polski rząd Dyrektywy o Wyrobach Tytoniowych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dyrektywa, która ma wejść w życie 20 maja bieżącego roku wprowadza między innymi zakaz produkcji i sprzedaży papierosów mentolowych. Zakaz ten w sposób nieproporcjonalny dyskryminuje Polskę, która jest największym producentem papierosów mentolowych w Unii Europejskiej.

W trakcie prac nad tzw. Dyrektywą Tytoniową Polski Instytut Myśli Gospodarczej prowadził działania edukujące Polaków o szkodliwych skutkach tego dokumentu oraz mobilizujące obywateli do obrony wolności wyboru, polskiej gospodarki i polskich miejsc pracy. W ramach akcji “Prawo dla Ludzi” (www.prawodlaludzi.pl) zebraliśmy 22 000 podpisów pod petycją w tej sprawie. Nadal monitorujemy sytuację i na bieżąco informujemy społeczność ponad 17 tysięcy stałych sympatyków akcji o inicjatywach i decyzjach związanych z Dyrektywą Tytoniową. Zaskarżenie Dyrektywy do Trybunału Sprawiedliwości UE jest zdaniem PIMG szansą na utrzymanie tysięcy miejsc pracy w polskiej gospodarce.

Istnieją ważne przesłanki, które uzasadniają zaskarżenie Dyrektywy Tytoniowej do Trybunały sprawiedliwości UE – mówi Zbigniew Pisarski prezes Polskiego Instytutu Myśli Gospodarczej. W szczególności należy podkreślić, że dyrektywa oparta jest na błędnej podstawie prawnej i narusza zasady podziału kompetencji między państwa członkowskie i instytucje UE.

Dyrektywa została wydana na podstawie art. 114 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), której celem jest budowa rynku wewnętrznego, w tym likwidowanie barier w swobodnym przepływie towarów. Nie ulega wątpliwości, że zakaz sprzedaży papierosów mentolowych nie realizuje tego celu. - Na problem z brakiem odpowiedniej podstawy prawnej dla dyrektywy wskazała Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego w swojej opinii z dnia 25 czerwca 2013 r. przyjętej w procesie prac nad dyrektywą – dodaje Pisarski.

Zwracamy uwagę, że zgodnie z Traktatem Lizbońskim Unia ma ograniczone kompetencje w zakresie polityki zdrowotnej. W szczególności expressis verbis wyłączona jest możliwość harmonizacji przepisów dotyczących polityki alkoholowej i tytoniowej (art. 168 ust. 5 TFUE).

Dyrektor Polskiego Instytutu Myśli Gospodarczej podkreśla, że obecna nowa dyrektywa znacząco różni się od poprzedniej. Brak w niej tzw. „gwarancji wolnego przepływu”, jaką zawierała poprzednia dyrektywa, poza tym zakazuje ona konkretnego typu produktu. Zatem orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości odnośnie podstawy prawnej do pierwszej dyrektywy nie ma zastosowania w przypadku obecnej dyrektywy – dodaje Pisarski.

Następny post Poprzedni post
Wróć na początekp