Statut

Polski Instytut Myśli Gospodarczej

Postanowienia ogólne

§1

Fundacja pod nazwą Fundacja Polski Instytut Myśli Gospodarczej, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Zbigniewa Pisarskiego zam. w miejscowości (…), Adama Jarczyńskiego zam. w miejscowości (…) zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej w Lublinie przy ul. Fryderyka Chopina 17 lok 4 w dniu 18 marca 2013 r. przed notariuszem Pawłem Mrozem działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

§2

Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

§3

 1. Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§4

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Sprawiedliwości.

§5

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§6

Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

§7

Fundacja używa pieczęci wskazujących jej nazwę, siedzibę oraz dane identyfikacyjne.

§8

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

Cele i zasady działania Fundacji

§9

Celem Fundacji jest:

 1. a) Zwiększenie świadomości społecznej w zakresie wiedzy prawniczej i ekonomicznej oraz wpływu regulacji na życie społeczne i ekonomiczne;
 2. b) Pobudzenie wśród społeczeństwa postaw obywatelskich;
 3. c) Wypromowanie debaty publicznej opartej na wiedzy, jako powszechnego standardu w życiu publicznym;

§10

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 1. prowadzenie i finansowanie badań dotyczących tworzenia i stosowania prawa;
 2. inicjowanie i wspieranie programów informacyjnych, służących krzewieniu wiedzy na temat mechanizmów rynkowych, instytucji demokracji, partycypacji społecznej, praw obywatelskich, a także propagowaniu postawy obywatelskiej oraz ekonomicznej samodzielności i inicjatywy;
 3. organizowanie wykładów, seminariów i konferencji służących przekazywaniu wiedzy, gromadzeniu danych i informacji z zakresu działalności Fundacji;
 4. inicjowanie i wspieranie programów badawczych mających dostarczyć wiedzy na temat zjawisk społecznych, ekonomicznych i politycznych, w zakresie oświaty, kultury, ochrony środowiska oraz ochrony zdrowia i pomocy społecznej;
 5. inicjowanie i wspieranie programów i przedsięwzięć podejmowanych przez placówki prowadzące działalność naukową, naukowo-techniczną, oświatową, kulturalną (także kultury fizycznej i sportu), ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami;
 6. inicjowanie i wspieranie kontaktów międzynarodowych, służących nawiązywaniu współpracy na rzecz rozwoju demokracji, rynku, nauki, kultury, sztuki i oświaty oraz wymiany informacji;
 7. inicjowanie i wspieranie programów szkolenia specjalistów różnych dziedzin dla powstających i rozwijających się instytucji rynku, demokracji i samorządu terytorialnego;
 8. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
 9. organizowanie i koordynowanie pilotażowych programów badawczych oraz pracy grup ekspertów;
 10. wspieranie i organizowanie kursów, szkoleń, seminariów, warsztatów tematycznych;
 11. wspieranie i prowadzenie działalności badawczej;
 12. wspomaganie społecznych inicjatyw zbieżnych z celami Fundacji;
 13. prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli;
 14. działania na rzecz interesów grup marginalizowanych społecznie;
 15. rozwijanie własnego programu stypendialnego dla młodych naukowców, specjalistów i działaczy społeczno politycznych;
 16.  współpracę z osobami, instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi prowadzącymi działalność w zakresie objętym działalnością Fundacji;

2. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

3. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.

§11

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

 

Majątek i dochody Fundacji

§12

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 10000 (dziesięć tysięcy) złotych, z czego na rozpoczęcie działalności gospodarczej fundatorzy przeznaczają 1000 (jeden tysiąc) złotych. Majątek Fundacji stanowi również inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§13

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. funduszu założycielskiego i darowizn Fundatorów;
 2. darowizn, spadków, zapisów;
 3. dotacji i subwencji osób prawnych;
 4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
 5. dochodów z aktywów, nieruchomości i praw majątkowych Fundacji;
 6. dochodów z majątku Fundacji;
 7. dochodów z tytułu udziału Fundacji w spółkach;
 8. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

§14

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§15

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:

 1. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i społecznych (PKD 72.20.Z)
 2. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)
 3. Badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B)
 4. Przetwarzanie danych (PKD 63.11.Z)
 5. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)
 6. Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)
 7. Działalność w zakresie oprogramowania (PKD 62.01.Z)
 8. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z)
 9. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z)
 10. Wydawanie książek (PKD 58.11.Z)

 

Władze Fundacji

§16

 1. Władzami fundacji są:
  a) Rada Fundacji
  b) Zarząd Fundacji
 2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

 

Rada Fundacji

§17

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji może składać się od jednego do sześciu członków.
 3. Członków Rady powołują i odwołują swoją decyzją pozostali zasiadający w Radzie członkowie.
 4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady – z chwilą podjęcia uchwały, pisemnej rezygnacji z członkostwa – z chwilą doręczenia rezygnacji Prezesowi Zarządu lub Przewodniczącemu Rady lub z chwilą śmierci członka Rady.
 5. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 6. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji, lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 7. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§18

 1. Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub innego członka Rady, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów przy co najmniej połowie jej członków uczestniczących; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 4. Posiedzenie Rady Fundacji może odbywać się zdalnie, w tym także w tej formie mogą być też podejmowane uchwały oraz przeprowadzane głosowania. Głosowania jawne w trybie zdalnym przeprowadzane jest albo poprzez podniesienie dłoni przy odczytaniu przez Przewodniczącego Rady sposobu głosowania tj. głos „za”, głos „przeciw” i głos „wstrzymujący się”, które to następnie są zliczone i zaprotokołowane albo też wskazaniu na 5 minut przed głosowaniem adresu strony internetowej dla członków uczestniczących w posiedzeniu Rady na której zostaną umieszczone odpowiednie wnioski wraz ze sposobem głosowania. W przypadku głosowań tajnych przeprowadza się je wyłącznie w drodze wskazania na 5 minut przed głosowaniem adresu strony internetowej dla członków uczestniczących w posiedzeniu Rady. Z posiedzenia Rady odbytej w trybie zdalnym sporządza się protokół podpisany przez Przewodniczącego Rady.
 5. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym bez wyznaczenia posiedzenia. Za datę podjęcia uchwały uważa się wówczas datę otrzymania przez Przewodniczącego Rady uchwały podpisanej przez wszystkich członków Rady z zaznaczeniem, czy dany członek Rady głosuje za, przeciw, czy też wstrzymuje się od głosu. Przewodniczący Rady rozsyła wszystkim członkom Rady projekt uchwały przesyłką poleconą lub pocztą elektroniczną (jeśli członek Rady wyraził na to zgodę na piśmie) wraz z informacją, że będzie czekał na odesłanie podpisanej uchwały w ciągu 5 dni od daty rozesłania projektu uchwały.
 6. Rada może podejmować uchwały poza posiedzeniami przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (dalej: głosowanie na odległość) pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady będą uczestniczyć w jej podjęciu i żaden z Członków Rady nie wyrazi sprzeciwu wobec takiej formy podjęcia uchwały. Przewodniczący Rady w formie ustnej zarządza głosowanie na odległość oraz wyznacza osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie głosowania na odległość (dalej: osoba odpowiedzialna) spośród Członków Rady albo Członków Zarządu. Osoba odpowiedzialna przesyła Członkom Rady informację o zarządzeniu przez Przewodniczącego Rady głosowania na odległość oraz projekt uchwały i wyznacza termin 7 albo 14 dni na oddanie głosu. W przypadku nieoddania głosu przez przynajmniej jednego Członka Rady w wyznaczonym terminie głosowanie uważa się za nieważne. Głosowanie kończy się wraz z upływem wyznaczonego terminu lub przed jego upływem jeśli wszyscy Członkowie Rady oddadzą głos.
 7. Po zakończeniu głosowania na odległość osoba odpowiedzialna sporządza protokół z głosowania zawierający:
  a) wynik głosowania,
  b) sposób głosowania poszczególnych Członków Rady,
  c) informację o przyjęciu uchwały, odrzuceniu uchwały lub nieważności głosowania,
  d) w przypadku przyjęcia uchwały – datę wejścia uchwały w życie,
  e) podpis osoby odpowiedzialnej i Przewodniczącego Rady,
  f) załącznik w postaci treści uchwały.8. Za środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość rozumie się w szczególności telefon, telekonferencje, pocztę tradycyjną, przesyłki kurierskie, pocztę elektroniczną, faks, inne środki komunikacji elektronicznej.

§19

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
 2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
 3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
 4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
 5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
 7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

 

§20

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
 2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

 

Zarząd Fundacji

§21

 1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż pięciu osób powoływanych przez Radę Fundacji na czas nieokreślony.
 2. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.
 3. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§22

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  b) uchwalanie regulaminów związanych z pracami zarządu,
  c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
  f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  g) występowanie z wnioskiem do Rady Fundacji o wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inna fundacją oraz likwidacji Fundacji.
 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
 4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 6. Zarząd co roku, do dnia 30 stycznia, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.

 

Sposób reprezentacji

§23

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać Prezes samodzielnie lub łącznie dwóch członków Zarządu w tym Prezes.
 2. Prezes może upoważnić na piśmie pod rygorem nieważności członka Zarządu do samodzielnej reprezentacji Fundacji. Upoważnienie to może być udzielone do wykonania jednej czynności bądź pod tytułem ogólnym.
 3. Upoważnienie wygasa wraz z odwołaniem upoważnienia na piśmie pod rygorem nieważności lub ustaniem członkostwa upoważnionego w Zarządzie.

 

Zmiana Statutu

§24

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

Połączenie z inną fundacją

§25

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§26

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

 

Likwidacja Fundacji

§27

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§28

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§29

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.

 

 

Wróć na początekp