Projekt regulacji rynku kart płatniczych groźny dla gospodarki Polski

Projekt regulacji rynku kart płatniczych groźny dla gospodarki Polski

Polski Instytut Myśli Gospodarczej wyraża zaniepokojenie projektem Regulacji Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego dot. opłat interchange dla transakcji dokonywanych kartami płatniczymi. Regulacje te znacząco ingerują w polskie otoczenie gospodarcze.

Od ponad roku w Polsce toczy się debata na temat opłat interchange fee, czyli części składowej kosztów, które ponoszone są przez sklepy, restauracje czy inne punkty usługowe podczas transakcji wykonywanych kartami debetowymi i kredytowymi. „Propozycje, nad którymi bardzo intensywnie pracuje obecnie Sejm, naszym zdaniem mogą doprowadzić do bardzo negatywnych skutków. Pamiętając doświadczenia rynku hiszpańskiego, obawiamy się, że odgórna regulacja opłat negatywnie wpłynie na dalszy rozwój płatności bezgotówkowych, zaufanie do instytucji bankowych, a co najważniejsze, na portfele konsumentów” – komentuje Marcin Sęk, Dyrektor Generalny Polskiego Instytutu Myśli Gospodarczej. Wprowadzenie podobnej regulacji na poziomie Unii Europejskiej, bez uwzględnienia poziomu rozwoju rynku płatności poszczególnych krajów budzi jeszcze więcej pytań i obaw związanych z rozwojem rynku płatności bezgotówkowych w Polsce.

„Pomimo iż integracja rynku płatności elektronicznych jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej, apelujemy o wzięcie pod uwagę różnic w stopniu rozwoju i w poziomie konkurencyjności na rynkach płatności bezgotówkowych poszczególnych państw członkowskich. Taki apel wysłaliśmy również w liście do Komisji Europejskiej” – mówi Sęk. Wprowadzanie tych samych zasad i opłat dla transakcji bezgotówkowych na przykład w Polsce, we Francji, w Rumunii czy w Niemczech będzie błędem – związane jest to z diametralnie innym stopniem rozwoju rynku płatności bezgotówkowych w danych państwach. Nadmiar regulacji prawnych i wynikające z tego ograniczenia mogą negatywnie wpłynąć na rozwój transakcji bezgotówkowych, uniemożliwiając firmom dopasowywanie się do potrzeb rynkowych. Przesadne regulacje mogą także utrudnić bądź całkowicie odebrać możliwość wejścia na rynek nowym formom płatności, na przykład płatnościom mobilnym.

Polska jest obecnie modelowym przykładem państwa, które doskonale wspiera innowacje
i intensywnie popularyzuje płatności bezgotówkowe. Jesteśmy drugim na świecie i pierwszym
w Unii Europejskiej krajem pod względem rozwoju płatności bezstykowych. Widząc spore zainteresowanie oraz ożywiony wzrost użytkowania płatności bezgotówkowych, firmy intensywnie inwestują w rozwój bezpiecznego i konkurencyjnego rynku, a także elastycznie reagują na sygnały społeczne dotyczące opłat interchange.

W obliczu rewolucyjnych przemian, jakim zwłaszcza dzisiaj podlega rynek płatności bezgotówkowych, nietrafiona regulacja może nieść za sobą wiele niekorzystnych i trudnych do odwrócenia konsekwencji oraz spowolnienie korzystnej dla Polski dynamiki rozwoju tego rynku.

Polski Instytut Myśli Gospodarczej (PIMG) to pozarządowy ośrodek analityczno-badawczy (think-tank) dążący do zwiększenia świadomości społeczeństwa, opiniotwórców i decydentów w zakresie wiedzy ekonomicznej i prawniczej. Celem Instytutu jest wspieranie debaty publicznej w oparciu o wiedzę. PIMG prowadzi badania opinii publicznej, inspiruje do dobrych rozwiązań prawno-gospodarczych, organizuje kampanie społeczne i wdraża programy edukacji obywatelskiej. Instytut swoją działalność opiera na wiedzy współpracujących z nim ekspertów z zakresu gospodarki
i prawa, pozyskując niezależne ekspertyzy dotyczące aktualnych wydarzeń gospodarczych oraz na wymianie myśli z innymi ośrodkami analitycznymi z kraju i zagranicy.

Następny post Poprzedni post
Wróć na początekp